ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

นโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า

A.      วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า (“ข้อตกลง“) นี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงนโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า เงื่อนไขต่าง ๆ และสาระสำคัญ ในการเป็นสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ และสาระสำคัญ ระหว่างสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายกับบริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด (“บริษัท“)  และขั้นตอนสำหรับการชำระค่าบริการโดยสมาชิก เป็นต้นซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ (“บริการ“) ที่จัดหาให้โดยบริษัท หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำ เกี่ยวกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราที่ support@rapbizz.com

B.      ขอบเขต

นโยบายนี้ครอบคลุมสัญญาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ มีผลกับผู้ที่เข้าร่วมใช้งานระบบการประมูลของ RAPBIZZ.com ไม่ว่าในการเป็นสมาชิก Subscriber, Member, Buyer หรือ Seller ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และพนักงานบริษัท

C.     คำนิยาม

คำหรือข้อความนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในไว้ใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข“ ที่อยู่ที่ https://www.rapbizz.com ให้มีความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 2 นี้

“การขายทอดตลาด” หมายถึง การขายทอดตลาดแบบไร้ราคาสงวนออนไลน์ ซึ่งจัดโดยบริษัท สินค้าจะไม่มีการตกลงราคาขั้นต่ำที่ต้องการขายระหว่างผู้ขายกับ บริษัทและสินค้านั้น ๆ จะต้องขายไม่ว่าจะขายในราคาใด ๆ ก็ตามในวันขายทอดตลาด
“คะแนนการค้า” (Trading point) หมายถึงคะแนนสะสมของสมาชิกจากการซื้อขายที่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะมีหมดอายุภายใน 1 (หนึ่ง) ปี ตามปีพุทธศักราช
 “แนะนำเพื่อน” (Referral link) หมายถึง URL Link ส่วนตัวของสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายเพื่อใช้ในการแนะนำเพื่อนใหม่มาเป็นสมาชิกที่ RAPBIZZ
“ประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้า” หมายถึงประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้าที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
“โปรแกรมส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดทางการค้าประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทมอบให้กับสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของส่วนลดประเภทต่าง ๆ
 “ระบบ E-Deposit” หมายถึงระบบวางหลักประกันแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผูกไว้กับระบบสมาชิกผู้ซื้อภายในเว็บไซต์ และใช้สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าภายในเว็บไซต์ หลักประกัน E-Deposit จะถูกฝากไว้ที่ระบบ และจะถูกหักลบออกเมื่อมีการซื้อสินค้าสำเร็จเท่านั้น
“สินค้า” หมายถึง สินค้าและ/หรืออุปกรณ์ และ/หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ติดมากับสินค้า
“หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์” (E-Deposit) หมายถึง หลักประกันที่สมาชิกผู้ซื้อให้ไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการเสนอราคาซื้อสินค้า หรือชำระค่าสินค้าและบริการอื่นใดที่บริษัทจัดหาให้ ซึ่งสมาชิกผู้ซื้อจะต้องวางหลักประกันกับทางตลาดก่อนจึงสามารถเข้าร่วมเสนอซื้อสินค้าได้ หลักประกันจะถูกหักลบออกต่อเมื่อมีการซื้อสินค้าสำเร็จ
“หลักประกันประเภทเงินสด” (Cash Balance) หมายถึง หลักประกันเงินสดที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และแจ้งการโอนเงินกับทางบริษัทเพื่อยืนยันยอดเงินฝากประกันแล้ว
“หลักประกันประเภทวงเงินบัตรเครดิต” (Holding Balance) หมายถึง หลักประกันที่ใช้บัตรเครดิตในการกันวงเงินเพื่อเป็นหลักประกันผ่าน Payment Gateway ของธนาคารซึ่งจะมีการยืนยันผลทันที
“Line Available” หมายถึงอำนาจซื้อที่สามารถใช้ซื้อได้ ณ ขณะนั้นๆโดยคำนวณจาก ยอดเงิน e-Deposit แต่ละประเภทรวมกัน
“Master Level” หมายถึงระดับขั้นการสะสมคะแนนการค้าในแต่ละปีซึ่งประกอบไปด้วย Master Level 1 Master Level 2 Master Level 3 Master Level 4 และ Master Level 5

D.     ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ

 1. บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมบริการกับสมาชิกผู้ซื้อสำหรับการซื้อสินค้าที่สำเร็จ เป็นค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ ที่ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ ค่าทำธุรกรรม และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัท คิดตาม ประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้า ซึ่งทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเวปไซต์ และสื่อออนไลน์อย่างน้อย 30 วัน
 2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกนำไปคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีการบังคับใช้โดยบริษัท
 3. สมาชิกผู้ซื้อยอมรับว่าค่าธรรมเนียมบริการและค่าภาษีต่างๆ จะถูกหักจาก หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ หากหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงพอที่จะชำระ ค่าธรรมเนียม สมาชิกผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องเติมหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบก่อนเวลากำหนดภายใน 1 (หนึ่ง) วัน นับตั้งแต่วันที่จบการประมูล

E.      ค่าจัดส่ง

 1. บริษัท จะทำการจัดส่งสินค้า ต่อเมื่อผู้ซื้อไม่มีหนี้ค้างชำระแล้วเท่านั้น เมื่อผู้ซื้อได้เลือกวิธีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท จะแจ้งสรุปยอดซื้อพร้อมค่าจัดส่งที่ต้องชำระให้แก่ผู้ซื้อ ค่าจัดส่งนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่สมาชิกผู้ซื้อเลือกตามที่ระบุไว้ใน ประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้า
 2. สมาชิกผู้ซื้อต้องยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อนั้นภายใน 1 (หนึ่ง) วัน นับตั้งแต่วันที่จบการประมูล โดยบริษัทจะดำเนินตัดหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระ เมื่อสมาชิกผู้ซื้อยืนยันความถูกต้อง สมาชิกผู้ซื้อสามารถเลือกชำระค่าสินค้าได้สองทาง ชำระด้วยหลักประกันประเภทเงินสด หรือ หลักประกันประเภทวงเงินบัตรเครดิต

F.      ค่าธรรมเนียมผู้ขาย

บริษัท จะคิดค่าธรรมเนียมบริการกับสมาชิกผู้ขายสำหรับทุกรายการสินค้าที่ฝากขายทอดตลาด ค่าธรรมเนียมผู้ขายประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ค่าทำธุรกรรม และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทคิดตามเอกสารอ้างอิง ประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้า ซึ่งทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเวปไซต์ และสื่อออนไลน์อย่างน้อย 30 วัน

G.     การชำระเงินสำหรับผู้ซื้อ

การชำระเงินสำหรับผู้ซื้อ สามารถแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

 1. ระบบ E-Deposit โดยยอดเงินที่ผู้ซื้อจะชำระให้กับบริษัท สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ได้สำเร็จ ประกอบไปด้วย ค่าสินค้าที่ผู้ซื้อประมูลชนะ ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ ค่าบริการค่าจัดส่ง (ถ้ามี) โดยเงินจะถูกหักจากระบบ E-Deposit สำหรับสมาชิกผู้ซื้อประเภทนิติบุคคลสามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และต้องส่งหลักฐานเข้าระบบเพื่อยืนยันจำนวนยอดซื้อทั้งหมดที่ต้องชำระ แบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้
  1. วิธีที่1: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัท เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย หากมีหนี้ค้างชำระระบบจะทำการตัดเงินจาก ยอดหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ซื้อไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางบริษัทแล้ว ผู้ซื้อสามารถถอนหลักประกันได้ทันทีโดยการแจ้งเรื่องถอนในระบบ เงินสดจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ซื้อตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท เมื่อมีการแจ้งเรื่องขอถอนเงินฝากประกันภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยบริษัท
  2. วิธีที่2: ใช้บัตรเครดิตในการกันวงเงินของบัตร แทนการโอนเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันผ่าน Payment Gateway ของธนาคาร ซึ่งมีผลทันที (Real-Time) เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย หากมีหนี้ค้างชำระระบบจะทำการตัดจากวงเงินของบัตรเครดิตที่กันเอาไว้ และคืนวงเงินจำนวนที่ไม่ได้ใช้จ่ายกลับไปแก่บัตรของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ
 2. ระบบ Line Available โดยในการประมูลสดและพร็อกซี่ สมาชิกผู้ซื้อสามารถเสนอราคาซื้อได้ไม่เกินอำนาจซื้อ (Line Available) ของตน Line Available ที่ใช้ได้นั้นถูกคำนวนจากยอด หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละประเภทรวมกัน และ อัตราทด (Leverage) ของประเภทนั้นๆ หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ แบบเงินสดจะถูกนำคำนวณเป็น หลักประกันออนไลน์ที่ใช้ได้ (เงินสด) (Cash Line Available) และ หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ แบบกันวงเงินบัตรเครดิตจะถูกนำคำนวณเป็น หลักประกันออนไลน์ที่ใช้ได้ (บัตรเครดิต) (Holding Line Available) ในขณะประมูลสดและพร็อกซี่หาก Line Available ไม่เพียงพอผู้ซื้อสามารถเติม Line Available ได้ผ่านระบบ e-Deposit

  

H.     การชำระเงินสำหรับผู้ขาย

 1. เมื่อได้รับการชำระเงินจากสมาชิกผู้ซื้อแล้ว บริษัท จะแจ้งให้สมาชิกผู้ขายทราบ โดยสมาชิกผู้ขายต้องยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อนั้นภายใน 3 วันทำการ ไม่เช่นนั้น บริษัทจะทำการยืนยันความถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ
 2. ยอดเงินที่ บริษัท จะชำระให้กับสมาชิกผู้ขายสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ คือยอดการชำระเงินที่คำนวณหักค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมดแล้ว และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สมาชิกผู้ขายต้องรับผิดชอบออกจากค่าสินค้าขายทอดตลาด ก่อนที่บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายโดยตรง นับจากวันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
 3. กรณีที่ทำการขายให้สมาชิกผู้ขายประเภทนิติบุคคล สมาชิกผู้ขายสามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ขาย จำนวน 3% และต้องส่งหลักฐานเข้าระบบเพื่อยืนยันจำนวนยอดขายทั้งหมดที่จะได้รับ เมื่อแล้วเสร็จ บริษัทจะทำการโอนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมผู้ขาย ไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ขายแจ้งไว้กับทางบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการชำระเงินให้แก่ผู้ขายจนกว่าจะได้รับเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมด
 4. หากยอดเงินตามข้อ 2 น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ขายต้องชำระ ผู้ขายจะต้องชำระเพิ่มให้ครบจำนวนดังกล่าวภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท แต่หากปรากฏว่า มีเงินค่าสินค้าขายทอดตลาดคงเหลือ บริษัทจะส่งคืนให้กับผู้ขาย
 5. หากผู้ซื้อสินค้าขายทอดตลาดไม่ทำการชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดและ/หรือไม่ชำระราคาสินค้าที่ทำการประมูลจากการขายทอดตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขายตกลงจะไม่เรียกร้องให้ บริษัทชำระค่าสินค้าขายทอดตลาดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดมีขึ้น โดยผู้ขายตกลงยินยอมให้บริษัท นำสินค้าดังกล่าว ออกทำการขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงถือเอาราคาสินค้าที่ได้จากการขายทอดตลาดครั้งใหม่อันเป็นครั้งล่าสุดเป็นราคาที่สุด

I.       Discount Program

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรแกรมส่วนลดมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานดังนี้
  1. โปรแกรมส่วนลดสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายของ RAPBIZZ เท่านั้น
  2. บริษัทอาจให้ส่วนลดการค้า ซึ่งให้ส่วนลด ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงินหรืออัตราคงที่แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าโดยชำระค่าสินค้า และค่าบริการ ภายในระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้ ข้อตกลงของโปรแกรมส่วนลด
  3. บริษัท อาจให้ส่วนลดการค้า เป็นส่วนลดค่าจัดส่งเป็นจำนวนเงินหรืออัตราคงที่แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าถึงยอดที่กำหนดแต่ละขั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้ ข้อตกลงของโปรแกรมส่วนลด
  4. บริษัท อาจให้ส่วนลดการค้า ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และค่าธรรมเนียมผู้ขาย แก่ผู้ซื้อและผู้ขายตามระดับขั้นของสถานะสมาชิกที่กำหนดคะแนนการค้า (Trading Point) ที่สะสมไว้ ภายใต้ ข้อตกลงของโปรแกรมส่วนลด
  5. สมาชิกมีสิทธิที่จะใช้ส่วนลดเฉพาะในการซื้อ และขายของสมาชิกเท่านั้น
  6. สมาชิกไม่มีสิทธิโอนส่วนลดการค้าให้กับผู้อื่น

J.      Cash on Hand

เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าและค่าบริการด้วยเงินสดทั้งหมด รวมถึงหลักประกันประเภทเงินสด และยืนยันคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อทันทีตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้า
 

K.      Pay less shipping

หมายถึงส่วนลดที่เกี่ยวกับค่าบริการขนส่ง 

ประกาศ ค่าธรรมเนียมบริการ และส่วนลดการค้า

A.      หลักประกันออนไลน์ และ วงเงินประมูล (e-Deposit & Line Available)

 1. หลักประกันแบบเงินสด

การฝากหลักประกันแบบเงินสด

 • ผู้ซื้อฝากเงินประกันเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท และแจ้งการโอนเงินกับทางเวปไซต์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเพิ่มวงเงิน E-Deposit ให้แก่ผู้ซื้อภายใน 1 วันทำการ (T+1)
  หมายเหตุ: วันทำการของบริษัทคือ วันจันทร์ – ศุกร์ หากผู้ซื้อแจ้งโอนวันศุกร์หรือเสาร์ โดยปกติเจ้าหน้าที่จะทำการเพิ่มวงเงินให้ภายในวันจันทร์

 

การถอนหลักประกันแบบเงินสด

 • ผู้ซื้อระบุจำนวณที่ต้องการถอนในระบบ E-Deposit 
 • เงินสดจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ซื้อตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 1 วันทำการ (T+1) หมายเหตุ: วันทำการของบริษัทคือ วันจัทร – ศุกร์ หากผู้ซื้อแจ้งถอนวันศุกร์หรือเสาร์ โดยปกติเจ้าหน้าที่จะทำการเพิ่มวงเงินให้ภายในวันจันทร์

 

 1. หลักประกันแบบกันวงเงินบัตรเครดิต

การฝากหลักประกันแบบกันวงเงินบัตรเครดิต

 • ผู้ซื้อระบุจำนวณที่ต้องการกันวงเงินบัตรเครดิตในระบบ E-Deposit
 • วงเงินจะถูกกันผ่าน Payment Gateway ของธนาคารซึ่งมีผลทันที

 

การถอนหลักประกันแบบกันวงเงินบัตรเครดิต

 • วงเงินจำนวนที่ไม่ได้ใช้จ่ายในการซื้อขายจะถูกคืนกลับไปแก่บัตรเครดิตของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในรอบการซื้อขายนั้น ๆ ทันที

 

B.      การคำนวณ Line Available

 1. วิธีการคำนวณLine Available (วงเงินประมูล)
 • Line Available ที่ใช้ได้นั้นถูกคำนวนจากยอด e-Deposit แต่ละประเภทรวมกัน และ อัตราทด (Leverage) ของประเภทนั้นๆ
 • E-Deposit แบบเงินสดจะถูกนำคำนวณเป็น วงเงินประมูลที่ใช้ได้ประเภทเงินสด (Cash Line Available)
 • E-Deposit แบบกันวงเงินบัตรเครดิตจะถูกนำคำนวณเป็น วงเงินประมูลที่ใช้ได้ ประเภทบัตรเครดิต (Holding Line Available)

 

 1. ตารางอัตราทดของหลักประกันออนไลน์ และวงเงินประมูล
ประเภท จำนวนหลักประกัน(บาท) ตัวคูณอัตราทด (เท่า)
หลักประกันเงินสด จำนวนใดใด วงเงินทดตามประกาศสูงสุดถึง x5เท่า
หลักประกันเครดิต จำนวนใดใด ไม่มีอัตราทด

 

C.     ค่าบริการผู้ซื้อ

 1. ประเภทค่าบริการผู้ซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ ซึ่งคิดเป็นอัตรา 12% ของราคาสินค้าที่ประมูลชนะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าจัดส่งสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการจัดส่ง
  อัตราค่าบริการ อ้างอิงจาก “ค่าบริการการจัดส่ง”

 

 1. วิธีการชำระ
 • ยอดเงินฝากประกัน – ประเภทเงินสด (e-Deposit Cash Balance)
  ยอดสินค้าและค่าบริการจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกัน – ประเภทเงินสด
 • ยอดเงินฝากประกัน – ประเภทเครดิต (e-Deposit Holding Balance)
  ยอดสินค้าและค่าบริการจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกัน – ประเภทเครดิต
 • ยอดเงินฝากประกันแบบรวม (Mix Balance)
  ยอดสินค้าและค่าบริการจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกันประเภทเงินสดก่อน และยอดคงเหลือจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกัน ประเภทเครดิต

 

D.     ค่าบริการผู้ขาย

 1. ประเภทค่าบริการผู้ขาย
 • ค่าธรรมเนียมผู้ขาย ซึ่งคิดเป็นอัตรา 6% ของราคาสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. วิธีการชำระค่าบริการ
 • ผู้ขายยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อภายใน 3 วันทำการ
 • หลังจากผู้ขายได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อ บริษัทจะหักค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมดจากยอดซื้อที่ชำระโดยผู้ซื้อ

 

 1. Settlement Date
 • สมาชิกผู้ขายจะได้รับการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 14 ถึง 30 วันทำการ

E.      ค่าบริการขนส่ง

 1. รับสินค้าด้วยตัวเอง (Self-Pickup)เงื่อนไขการรับสินค้า ผู้ซื้อรับสินค้าที่บริษัทภายใน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าภายใน 7 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าออกประมูลแบบไม่มีการประกันราคาขั้นต่ำ และคืนเงินค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการทั้งหมดแล้ว ผ่านระบบ e-Deposit.
 2. จัดส่งด้วยบริการจัดหาขนส่ง
  บริษัทจะคิดค่าบริการ 10 % เพิ่มจากอัตราค่าบริการปกติสำหรับการขนส่งในแต่ละประเภทโดยรวมยอดทั้งหมดเป็นค่าบริการจัดหาขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จัดส่งโดย 7-11

 • ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
  ในเบื้องต้นนี้บริษัทจะคิดค่าบริการตามน้ำหนักของสินค้าตามข้อมูลด้านล่างนี้
 • เงื่อนไขการจัดส่ง
  • น้ำหนักต่อกล่องสินค้าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  • ปริมาตรใหญ่สุดของกล่องสินค้าต้องไม่เกิน
   กว้าง 60 ซม x ยาว 60 ซม x สูง 60 ซม หรือ ทั้งสามด้านรวมกันไม่เกิน 180 ซม
  • ระยะเวลาการดำเนินการและรับสินค้า
   กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้รับสินค้า 5-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน
   ต่างจังหวัด ได้รับสินค้า ภายใน 7 – 14 วันทำการหลังชำระเงิน
 • วิธีการรับสินค้าระบบจะส่ง SMS ให้กับผู้ซื้อเมื่อสินค้าพร้อมรับที่ร้าน 7-Eleven รับสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ตามหมายเลขร้านที่ระบุไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงหลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ และใบสั่งซื้อ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับ SMS กรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่มารับสินค้าภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกส่งกลับคืนบริษัท และจะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว

จัดส่งโดยYusen Logistics ราคาค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับ ปริมาตรรวมของกล่องสินค้า และระยะทางจัดส่ง โดยคิดจากหน่วย RT (ปริมาตรหน่วยเมตร หรือน้ำหนักหน่วย ที่ค่ามากกว่า) คูณอัตราราคาพื้นที่จัดส่งดังนี้ โดยคิดค่าบริการต่อ 1 จุดที่ต้องส่งสินค้า

 • ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
 • เงื่อนไขการจัดส่ง
  • น้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 100 กิโลกรัม
  • ปริมาตรใหญ่สุดของกล่องสินค้าต้องไม่เกิน กว้าง 55 เมตร x ยาว 22 เมตร x สูง 1.75 เมตร
  • การจัดส่ง 1 จุด มีจำนวนสินค้ากี่กล่องก็ได้ แต่จุดรับสินค้าปลายทางต้องเป็นจุดเดียวกัน
  • ระยะเวลาการดำเนินการและรับสินค้า
   กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้รับสินค้า 5-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน
   ต่างจังหวัด ได้รับสินค้า ภายใน 7 – 14 วันทำการหลังชำระเงิน

F.      ส่วนลดผู้ซื้อ ผู้ขาย

ประเภท และอัตราส่วนลด 

 1. Cash on Handเมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าและค่าบริการด้วยเงินสดทั้งหมด (e-Deposit – Cash) และยืนยันคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อทันที 2% 
 2. Pay less shipping
  เงื่อนไขพิเศษส่งฟรีตลอดปี 2018