ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านใช้บริการของ RAPBIZZ.com (“เว็บไซต์”) ท่านไว้วางใจให้บริษัท บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด (Rapbizz Direct Co., Ltd.) (“บริษัท”) รักษาข้อมูลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้มีไว้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจประเภทข้อมูลที่บริษัทรวบรวม เหตุผลที่บริษัทรวบรวม รวมถึงสิ่งที่บริษัททำกับข้อมูลของท่าน

บริษัทอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้หรือเก็บรวบรวมซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านทางการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือติดต่อผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า และข้อมูลที่บริษัทเก็บรวมรวมนั้นอาจถูกนำมาใช้และจะเก็บเป็นความลับ ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใด บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานนั้น ๆ

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) ที่อยู่ที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ในการลงทะเบียนสมาชิก ท่านได้ยินยอมให้บริษัททำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่ต้องบอกว่าท่านเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทแล้ว ท่านจะไม่เป็นผู้นิรนามสำหรับบริษัทอีกต่อไป บริษัทจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลติดต่อทางกายภาพ วันเกิด เพศ และ ข้อมูลทางการเงินเช่น บัตรเครดิตหรือเลขที่บัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ท่านทำบนเว็บไซต์
 • ข้อมูลการจัดส่งทางไปรษณีย์ ใบแจ้งยอด และอื่น ๆ ที่ท่านมีเพื่อเอาไว้ซื้อหรือส่งสินค้า
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ปริมาณการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลโฆษณา ที่อยู่ IP และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่บริษัทขอให้ท่านส่งมาเพื่อยืนยันตัวหรือหากบริษัทเชื่อว่าท่านจะละเมิดนโยบายเว็บไซต์ของบริษัท
 • ข้อมูลจากบริษัทอื่น เช่น ข้อมูลทางประชากรและข้อมูลการนำทาง และ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ จากบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นหนี้บริษัท โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะทำการตรวจสอบเครดิตของท่าน จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ หน่วยงานข้อมูลเครดิตอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว)

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อด้านปรัชญา รสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือข้อมูลที่ถูกห้ามเก็บตามกฎหมาย

หากท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ โดยใช้บัญชีของสื่อสังคม (Social Media) หรือใช้บัญชีของสื่อสังคม เพื่อเข้าสู่บัญชีเว็บไซต์ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางสื่อสังคมได้และบริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมาตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่บริษัทเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน เว้นแต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล สำหรับในส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล หากไม่ใส่ข้อมูลจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

 

การตลาด

บริษัทจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทอาจรวมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจากผู้อื่นและใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งการให้บริการ เนื้อหา และการโฆษณาของบริษัทให้เหมาะสมกับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทหรือเข้าร่วมโปรแกรมการเลือกโฆษณาของบริษัท โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท

 

การใช้/วัตถุประสงค์

ท่านยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • จัดให้มีการบริการและการช่วยเหลือลูกค้าตามที่ท่านขอ
 • แก้ปัญหาความขัดแย้ง จัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา
 • ป้องกันกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้และบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของบริษัท
 • บอกท่านเกี่ยวกับการบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • ส่งเป้าหมายทางการตลาด การอัพเดทการบริการ และข้อเสนอโปรโมชั่นให้กับท่าน
 • เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและยืนยันข้อมูลกับบุคคลภายนอก และ
 • ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์แก่หุ้นส่วนของบริษัทโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล

 

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล

ท่านสามารถถอนความยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านและไม่สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับท่านขณะที่ใช้เว็บไซต์ได้ ถึงแม้ว่าท่านสามารถดูเว็บไซต์ส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัท แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นสำหรับการให้บริการบางประเภท

 

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีอำนาจบังคับโดยชัดแจ้งให้ต้องเปิดเผย หรือ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร โดย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และสมาชิกยินยอมที่จะไม่ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

 

การแบ่งปันข้อมูลของท่าน

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในหรือนอกประเทศไทยให้กับ:

 • บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดแทนบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การช่วยเหลือให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง การส่งไปรษณีย์และอีเมล์ การลบข้อมูลที่ซ้ำจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดให้มีการช่วยเหลือทางการตลาด การจัดให้มีผลการค้นหาและลิงค์ (รวมถึงรายการที่ชำระแล้วและลิงค์) การดำเนินการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต การสืบสวนการฉ้อโกง และการจัดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
 • ที่เป็นคนส่งข้อเสนอโปรโมชั่น: บางครั้งบริษัทส่งข้อเสนอให้กับกลุ่มผู้ใช้ของบริษัทที่เลือกสรรไว้ในนามของบริษัทอื่น หากบริษัททำเช่นนี้ บริษัทจะไม่ให้ชื่อและที่อยู่ของท่านกับธุรกิจนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อเสนอนี้ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังที่อยู่บริษัทของบริษัท
 • บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ขออย่างชัดแจ้ง ให้บริษัทส่งข้อมูลของท่าน
 • เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ ประวัติ ID ผู้ใช้ ที่อยู่ IP ข้อร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการสินค้า
 • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันแบรนด์สินค้าภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และชื่อบริษัท และ
 • องค์กรทางธุรกิจอื่นๆ หากบริษัทมีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยองค์กรทางธุรกิจอื่น (หากเกิดการรวมเช่นว่านั้น บริษัทจะให้ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน)

เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกรายใดก็ตามทำผิดในข้อกำหนดใดก็ตามของนโยบายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายทุกคนในการสืบสวนความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องในการกระทำความผิดทางอาญา หรือทางแพ่ง ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร

 

คุ๊กกี้

บริษัทใช้ “คุ๊กกี้” (ไฟล์เล็กๆ บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน) ในบางหน้าเพจบนเว็บไซต์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ ปรับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของบริษัทให้เหมาะสม ประเมินประสิทธิภาพของโปรโมชั่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ทั้งนี้ข้อควรทราบเกี่ยวกับคุ๊กกี้คือ:

 • คุณลักษณะเฉพาะบางอย่างที่บริษัทเสนอให้ท่าน สามารถใช้ได้ผ่านการใช้คุ๊กกี้เท่านั้น
 • บริษัทใช้คุ๊กกี้เพื่อช่วยระบุตัวตนท่านและคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของท่านไว้
 • คุ๊กกี้ส่วนใหญ่เป็น “คุ๊กกี้เซสชั่น” ซึ่งหมายความว่าคุ๊กกี้จะถูกลบออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อจบเซสชั่น
 • ท่านสามารถปฏิเสธคุ๊กกี้ของบริษัทได้ทุกเมื่อหากบราวเซอร์ของท่านอนุญาต ถึงแม้ว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการบางอย่างของบริษัทก็ตาม
 • ท่านอาจเผชิญกับคุ๊กกี้จากบุคคลภายนอกบนบางหน้าเพจของเว็บไซต์ซึ่งบริษัทไม่ได้ควบคุม (ตัวอย่างเช่น หากท่านดูหน้าเว็บที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกผู้อื่นก็อาจจะมีคุ๊กกี้อยู่บนหน้าเว็บนั้น)

 

การป้องกันบัญชี

 • ทางบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก และหากบริษัทไม่ต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัย
 • รหัสผ่านเป็นกุญแจสู่บัญชีของท่าน ใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นมีลักษณะเฉพาะและไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับคนอื่น พึงระลึกว่าท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของท่าน หากท่านไม่สามารถคุมรหัสผ่านของตัวเองได้ ท่านอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้และอาจตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมายต่อการกระทำในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านควรแจ้งบริษัททันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
 • บริษัทจะไม่ขอรหัสผ่านของท่านผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากท่านได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดรายงานเหตุให้บริษัททราบโดยทันที
 • หากท่านเข้าเว็บไซต์จากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต ห้อง PC หรือห้องสมุด ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับท่าน เช่น ID ผู้ใช้ของท่าน กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากเว็บไซต์อาจปรากฏต่อผู้อื่น ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากท่านได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของท่านจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น ท่านควรลงชื่อออกและปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าเว็บไซต์เสร็จแล้ว

 

การเข้าถึง การทบทวน การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ท่านสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการยืนยันตัวตนท่านซึ่งอยู่ห่างไกลได้ ท่านต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง
 • บริษัทจะปิดบัญชีของท่านตามคำขอของท่านที่ส่งมาให้กับฝ่ายบริการลูกค้าและลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีของท่านและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการฉ้อโกง เก็บหนี้ค่าธรรมเนียมใดๆ แก้ปัญหาความขัดแย้ง แก้ปัญหา ให้ความร่วมมือในเรื่องการสืบสวนต่างๆ บังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ของบริษัท และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ มิเช่นนั้น บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อปิดบัญชีนั้นๆ
 • หากท่านต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อจำกัดการดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอีเมล์มาหาบริษัทได้ที่ support@rapbizz.com

 

ความปลอดภัย

 • ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของบริษัท บริษัทจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและใช้เครื่องมือหลายอย่าง (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • บริษัทไม่รับรองและท่านไม่ควรคาดหมายว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอ เนื่องจาก บุคคลภายนอกอาจขัดขวางหรือเข้าถึงการส่งผ่านหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย และผู้ใช้คนอื่นอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวบรวมมาจากเว็บไซต์ไปในทางที่ผิด แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

บุคคลภายนอก

เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเอาไว้ในนโยบายนี้อย่างชัดแจ้ง นโยบายนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งบริษัทรวบรวมมาจากท่านเท่านั้น หากท่านเปิดเผยข้อมูลกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หน้าที่ความรับผิดต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ท่านเปิดเผยย่อมไม่อยู่ในบังคับของนโยบายนี้ บริษัทไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ บริษัทสนับสนุนให้ท่านถามคำถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้อื่น

 

ความยินยอม

การที่ท่านใช้เว็บไซต์ ท่านได้ยินยอมให้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดแล้ว

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สงวนสิทธิในการปรับและเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ท่านควรตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้

———————————————————————————

เริ่มต้นเป็นผู้ซื้อ คลิกที่นี่
เริ่มต้นเป็นผู้ขาย คลิกที่นี่

ติดตามพวกเรา และพบกับเนื้อหาธุรกิจที่น่าสนใจอีกมากมายได้ ที่นี่ RAPBIZZ.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ  : facebook.com/rapbizzdirect
บทความที่น่าสนใจ : rapbizz.com/articles