การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 01 มกราคม 1970 เวลา 07:00

ประวัติของบริษัท

2544

บริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง

 

2545

GREEN CORPORATION CO., LTD.

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 95,000,000 เยน (เก้าสิบห้าล้านเยนถ้วน) เพื่อขยายกิจการ และ ดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น

  • นำเข้า-ส่งออก เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรใช้งานแล้วในญี่ปุ่น
  • ซื้อ-ขาย เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรใช้งานแล้วในญี่ปุ่น
  • จัดการประมูล เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรใช้งานแล้วในญี่ปุ่น

โดยมีใบอนุญาตในซื้อขายเครื่องจักร และอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้งานแล้วในญี่ปุ่น

  • ใบอนุญาตเลขที่: 621071501363 (โอซาก้า)
  • ใบอนุญาตเลขที่: 631181400005 (โกเบ)

 

2546

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการประมูล

 

2547

บริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์.ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินธุรกิจ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร เพื่อรองรับการขยายกิจการ และให้บริการขนส่งเครื่องจักร และเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบริการครอบคลุมถึงการนำเข้า-ส่งออก

 

2548

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

เริ่มจัดการประมูลแบบ Internet Live Auction โดยให้ลูกค้าสามารถประมูลผ่านทาง Internet พร้อมกันกับหน้าลานประมูล แบบไม่มีราคาขั้นต่ำ ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้ชนะการประมูล เฉพาะสินค้าเคลื่อนที่ได้เท่านั้น  (Parade Auction)

 

2549

บริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อขยายธุรกิจในการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง และเพิ่มการลงทุนในบริษัทในเครือ


บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

ได้รับใบรับรองประกันคุณภาพ ISO 9000

ได้รับอนุญาตจัดการประมูลแบบ Free Zone โดยบริษัทเป็นเจ้าของพื้นที่
ใบอนุญาตเลขที่: 16/2549 (Freezone : JSSR KM.35)

เริ่มจัดการประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ (Reserved Auction) ผู้ประมูลสามารถประมูลผ่านทาง Internet เท่านั้น

 

2552

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

เริ่มจัดการประมูลแบบยื่นซองประมูล (Tender Auction) ผู้ประมูลไม่สามารถเห็นราคาของผู้เข้าร่วมประมูลท่านอื่น จนกว่าจะหมดเวลาประมูล ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้ชนะการประมูล

 

2553

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

เริ่มจัดการประมูลแบบเวปบิด (Webbid Auction) ผู้ประมูลสามารถเห็นราคาสินค้าที่ท่านกำลังประมูลอยู่นั้นอยู่ที่ท่านหรือไม่ แบบเรียลไทม์ (Real Time) หากผู้ประมูลท่านใดให้ราคาสูงสุด เมื่อหมดเวลาจะเป็นผู้ชนะการประมูล

 

2555

บริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์.ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อขยายธุรกิจ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร เพื่อรองรับการขยายกิจการ และให้บริการขนส่งเครื่องจักร และเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบริการครอบคลุมถึงการนำเข้า-ส่งออก


บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

พัฒนาระบบการประมูล โดยสามารถประมูลสินค้าเคลื่อนที่ไม่ได้ (Miscellaneous) แบบ Internet Live Auction โดยประมูลผ่านทาง Internet พร้อมกันกับหน้าลานประมูล แบบไม่มีราคาขั้นต่ำ ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้ชนะการประมูล

 

2558

บริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อขยายธุรกิจในการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง และเพิ่มการลงทุนในบริษัทในเครือ


บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการประมูลที่มีอยู่

 

2559

บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด 

มีการพัฒนา อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) สำหรับบริษัทภายในเครือทั้งหมด และได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็น บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด 


บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินธุรกิจ
การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดการประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 

2560

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด

ได้รับทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และครื่องหมายRegistered

ได้รับการรับรองธุรกิจเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ กับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ได้รับการรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Start-up) จากกรมสรรพากร

ดำเนินการจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำหรับธุรกิจขายตรงประเภทตลาดกลางออนไลน์ (e-Marketplace)

  •  [อยู่ระหว่างรอหลักฐานหนังสือชี้แจ้งจากทางสคบ. ที่ได้อนุมัติแล้วว่ารูปแบบธุรกิจไม่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนกับทางสคบ.]
2561

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด

ได้รับหลักฐานหนังสือชี้แจ้งจากทางสคบ. ที่ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วว่ารูปแบบธุรกิจไม่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนกับทางสคบ.